งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายธนภัทร    อินคำภู
1. นายวชิรกฤษฎ์    วาสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ลานสัก 3 1. เด็กชายสุภาศิษย์    กุดแยง
1. นางสาวนิตยา    เงินลำปาง
5
3 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงโศรดา    สัตย์ธรรม
1. นางสาวขนิษฐา    คลองวะ
8
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงสิธาสินี    โสภา
1. นายสกล    แถมพยัคฆ์
8
5 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงวีรวรรณ    ส้มสุด
1. นางสาววทัญญุตา    ยามดี
15
6 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงกุลนัดดา    ศรีโสภา
1. นายไพโรจน์    บัวอุไร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงสรภัท    อินทโชติ
1. นางสาวนันทิยา    แข็งเขตร์
8
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายณัชพล    พรหมนิยม
1. นางสาวภัทรภร    เนียมมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านวังผาลาด หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    แก้วสระแสน
1. นายณัฐพล    อธิวาส
8
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายเกศรินทร์    นิลสาริกา
1. นางสาวพัชณิดา    ขุนณรงค์
5
11 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงนัทยา    รัตตะประทุม
1. นางสาวเพ็ญนภา    ดงเฉลิม
8
12 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงัพันญ์ชิตา    ชาญชาติ
1. นางวันเพ็ญ    อินทร์เอี่ยม
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ชั่งหลก
1. นางพัชราภรณ์    สุสุข
5
14 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    ทองจันทร์
1. นางสาวเกศินี    แสงสาคร
8
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณิชากานต์    กันตังกุล
1. นางสาวไพลิน    บัวผัน
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................