งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ลานสัก 1 1. เด็กชายวีรชิต    ดวงทับจัน
1. นายเกียรติฐากูร    ดวงแก้ว
6
2 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงปิยนุช    พรศิลศรีอุทัย
1. นางสาวศิรินันท์    สุขสุวานนท์
6
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายกิจจา    สมราง
1. นายวชิรกฤษฎ์    วาสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายวรพต    บรรจง
1. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์    หงอนไก่
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กชายนิวัต    โพธิ์ทอง
1. นางสาวปทุมพร    ปล้องจันทา
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงอารยา    ดีเทียน
1. นายสงกรานต์    นิ่มช้ำ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    เพ็งพะยม
1. นางสำเนา    พรมแจ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายอติชาติ    งามยิ่ง
1. นางสาวกมลนัทธ์    ศรีจ้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    ป้อมคำ
1. นางสาวเกศินี    แสงสาคร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................