งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กชายธนกร    วิกยพันธุ์
1. นางสรินท์ณา    วรสิทธิ์
5
2 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กชายพีรภาส    หราหมสกุล
1. นางสมทรง    เหล่าลูกอินทร์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    นวลงิ้ว
1. นางสาวปนัดดา    ศรีแจ่ม
9
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กชายวรากร    อ่อนนุ่ม
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
7
5 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กชายธนพล    นูมหันต์
1. นางรุ่งนภา    มันตะสูตร
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    จีนเขตรกรณ์
1. นางสาวนิศรา    สุขเอี่ยม
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    พวงบุบผา
1. นายธีรพัฒน์    เพชรศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์    รื่นรัมย์
1. นางสาวพรทิพย์    บุญน่วม
4
9 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    หล่อทอง
1. นางสาวสาวิตรี    มุสิราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงวิมลจันทร์    แสงจันทร์
1. นายสมกิจ    น้อยคำมูล
6
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ชูวงษ์
1. นางสาวดวงแก้ว    ชาตรี
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................