งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ชื่นดอนกลอย
2. เด็กหญิงไปรยา    ศิริโยธา
3. เด็กหญิงธิดาวัลย์    แก้วมุก
4. เด็กหญิงพรรณวดี    ตัวสะเกษ
5. เด็กหญิงพิชชาภา    จุลมุสิ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เจิมจันทร์
7. เด็กหญิงอารีรัตน์    ผาทอง
1. นายกริชณรงค์    ศิริโยธา
2. นางสาวณัฐฐิรา    มากมี
3. นางเจียระไน    ธีระจารี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงชาลิสา    แก่นยิ่ง
2. เด็กหญิงนาตยา    แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงบุญสิตา    สัญญารักษ์
4. เด็กหญิงมาริษา    คัทรจันทร์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    แสงไกร
6. เด็กหญิงอภิสร    โสภา
1. นางสาวณัฐชยา    ลิลา
2. นางสาวอัจฉราพร    ลำภา
3. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................