งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก 2 1. เด็กชายณัฐพล    ขุนศรี
2. เด็กหญิงวทัญญา    จันทร์ศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    คงแคล้ว
1. นางสาวนพนัฎ    ทนะแสง
2. นางสายหยุด    เวรุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร    นึกคิด
2. เด็กหญิงพายุพัชร    ติณชาติ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ    ศรจีน
1. นางศิรินันท์    ภุมมา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เอมสรรค์
2. เด็กหญิงอาลิสา    เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    รอดดงไร
1. นางสาวจิรายุ    วนาราช
2. นายพชรพล    สารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................