งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงเพชรธิดา    สุขปลอด
1. นางลักษิกา    ศรีพูล
12
2 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ธรรมคติ
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
11
3 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก 2 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    แกว่นเขตกิจ
1. นางสมบัติ    เกรียงไกรเพ็ชร์
8
4 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ลานสัก 3 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ไทยขำ
1. นางสายทิ้ง    ตุ้มสุข
7
5 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    อยู่ภู่
1. นางมานพ    จันทร์สมบัติ
15
6 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี    ปานเงิน
1. นายไพโรจน์    บัวอุไร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    บรรจง
1. นางสาวสุนันตา    ตั้งมั่น
8
8 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    อ่ำดอนกลอย
1. นางกรรณิการ์    มโนเพ็ชร
14
9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงอรกันยา    ศรีบุญ
1. นางปัญทิพย์    เพียราชโยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    โตวิจารณ์
1. นางภัคจิรา    สมาคม
5
11 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา    ดีวันดา
1. นางธัญสินี    สงฆ์โนนเหล็ก
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านลานคา บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงธนสรณ์    กาฬภักดี
1. นายจักรพงษ์    แสงฉาย
4
13 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงอรจิรา    คูณหาร
1. นางสาวนวรัตน์    จันทอน
13
14 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ    จันทร
1. นางเบญจวรรณ    เพ็ญสุข
10
15 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงสิดาพร    ท่าจีน
1. นางกชพร    เปียมาลย์
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................