งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงตญาคี    พงษ์ดี
1. นางสาวศิรินันท์    สุขสุวานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงนภาพร    แก่นจันทร์
1. นางสาวสุภาวรรณ์    ประพันธ์ศรี
4
3 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงวรารัตน์    อ่อนอุทัย
1. นายสงกรานต์    นิ่มช้ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงอติมา    โครตพรหม
1. นายมนตรี    ณรงค์มี
4
5 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงศิริพร    คณฑา
1. นางพัชราภรณ์    สุสุข
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงวนิดา    เอี่ยมสะอาด
1. นายวัลลภ    จิตตะมุข
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................