งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงอรญา    หงษ์ร่อน
2. เด็กหญิงโชติกา    คันศร
1. นางณัฐญาดา    สุขุประการ
2. นางสาวนภัสนันท์    สังข์ทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงณิชกานต์    เผ่าโหมด
1. นายขวัญชัย    รัตนธรรม
2. นางชลอ    เหมะ
3 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ลานสัก 3 1. เด็กหญิงมัทนา    ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    เล้าการนา
1. นางสาวรัตนา    บุตรสิงห์
2. นางสุพิณญา    พิมพ์ศรี
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงสิริยา    กายภาพ
2. เด็กหญิงนภัสรา    ยอดดำเนิน
1. นางสาวธนิตา    วัสแสง
2. นางสาวพิมพ์ปวีน์    ศรียากูล
4
5 โรงเรียนบ้านวังพง บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    คชรักษ์
2. เด็กหญิงสุมณฑกาญจน์    สินคง
1. นายสุรพล    สุพลจิตต์
4
6 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงนลินนิภา    วิไสย์แตร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เจนสาริกิจ
1. นางก่อกานต์    แป้นห้วย
4
7 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงณภัสพร    ทิพย์สิงห์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    พัดภู่
1. นางพวงเพชร    แสนพรม
2. นางสาวสุรีพร    จ่ายสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    พุฒศิริ
2. เด็กชายมนตรี    นันทา
1. นายณัฐพล    พิมพาพร
2. นางเสนาะ    วรดิเรก
4
9 โรงเรียนบ้านห้วยบง บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงสุธิดา    ศรีเทพ
2. เด็กหญิงเบนชิตา    ศรีลา
1. นางสาวพรกมล    คล่องแคล้ว
2. นางสาวหทัยรัตน์    สระวงษ์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................