งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสลีวัลย์    สุวรรณไพลัด
2. เด็กหญิงอภิชญา    ดิษเจริญ
1. นางณัฐญาดา    สุขุประการ
2. นางสาววิไลวรรณ    เฉลิมจาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ลานสัก 3 1. เด็กหญิงญานิษา    ขาวขำ
2. เด็กหญิงชุติกาญฐ์    ศรีม่วง
1. นางสาวรัตนา    บุตรสิงห์
2. นางสุพิณญา    พิมพ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงอธิติญา    ดีเทียน
2. เด็กหญิงกนกพร    เกิดกรุง
1. นางมานพ    จันทร์สมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุจาภา    แสวงทรัพย์
5
4 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ว่องเกษกิจ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย    ภูมี
1. นางสงกรานต์    นิ่มช้ำ
5
5 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายชนะชัย    กองแพ
2. เด็กหญิงสิรินทรา    สายท่าเสา
1. นางสาวสวนีย์    แก่นแก้ว
5
6 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพัชนิดา    ศุภกิจวัฒนา
2. เด็กหญิงภัทราวลิน    อุปโภชน์
1. นางสาวณัฐสุดา    พลอยแดง
2. นางพวงเพชร    แสนพรม
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกันยาพร    คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงประนอม    ภูคณะ
1. นายณัฐพล    พิมพาพร
2. นางเสนาะ    วรดิเรก
8
8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงปาจรีย์    กาฬภักดี
2. เด็กหญิงฐิณัฐฐา    สว่างศรี
1. นางสาวมาริน    วิเวก
2. นางสาววลัยพร    พรมชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    ปาเต๊ะ
2. เด็กชายทินภัทร    ทิพวรรณ์
1. นางสาวนิศารัตน์    ฟักเขียว
2. นางบุญญาพร    ทองศรี
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................