งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุภัสสร    ไล้ทอง
2. เด็กหญิงปาริชาต    ก่อเกิด
1. นางณัฐญาดา    สุขุประการ
2. นางสมฤดี    โมกล้า
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    กิ่งกาหลง
2. เด็กหญิงสุจิรา    ฉ่ำกลิ่น
1. นางสาวทิฆัมพร    จันทร์ฉาย
2. นางสงวน    ศิริเขตรกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธีรโชติ    น้อยจัตุรัส
2. เด็กหญิงชมพูนุช    จำปาทิพย์
1. นายกฤษฎา    สุขสุวานนท์
2. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกนกพร    จีนวัง
2. เด็กหญิงพรธิตา    อนุศรี
1. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
2. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
5
5 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    จั่วเยีย
2. เด็กหญิงอโนชา    มดแดง
1. นางสาวกมลนัทธ์    ศรีจ้อย
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................