งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงอนุตรา    บุปผา
1. นางสาวอมรรัตน์    สุพัฒน์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงจตุพร    กลิ่นเก้างิ้ว
1. นางสาวจุรีรัตน์    รื่นรวย
4
3 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ลานสัก 3 1. เด็กหญิงทิพย์วารินทร์    ปิ่นจันทร์
1. นางสายทิ้ง    ตุ้มสุข
13
4 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายศุภนัฐ    ทาหะพรหม
1. นางสาวสุนทรี    เอี่ยวสกุล
14
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงแพรพิไล    บงโกรก
1. นางลักคณา    เข็มเพ็ชร์
9
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    เทพประสิทธิ์
1. นางสาวยุวดี    โพธิ์เผือก
5
7 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงสุรัมภา    อุทัยเก่า
1. นางวรลักษณ์    วงษ์สาธุภาพ
11
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงกุลพัชร    พรมธร
1. นางสาวศรีนวล    สัตยพงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายชาญชัย    รอดนิล
1. นางสาวนันทนา    ดิษสุวรรณ์
7
10 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    ดีเทียน
1. นางพรทิพย์    ทัศนบุตร
7
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงทัศวรรณ    ใยโพธิ์
1. นางมาลี    รอดทอง
14
12 โรงเรียนบ้านลานคา บ้านไร่ 3 1. เด็กชายนพคุณ    ทาเอื้อ
1. นางสาวภาวดี    มั่นหมาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงวัฒชริน    ทิพย์กาวี
1. นายทศพร    ทองสอน
12
14 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศรีเกษ
1. นางสาวน้ำอ้อย    ปานาง
10
15 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กหญิงกรรณิกา    คำคุณเมือง
1. นางสาวบำรุง    เงินยวง
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................