งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กชายศักดิ์ดา    กัณฑาจันทร์
1. นางสาวศิรินันท์    สุขสุวานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายสุทธิสาร    สวัสดี
1. นายวชิรกฤษฎ์    วาสนา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงโชติกา    มูลปลา
1. นางสาวสุภาวรรณ์    ประพันธ์ศรี
7
4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กชายภูวดล    พันธ์ศรี
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ฉิมภู่
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. นายสถาพร    เซ่งเซียน
1. นางสาวปทุมพร    ปล้องจันทา
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นายธีระ    โทนทอง
1. นางสำเนา    พรมแจ่ม
4
7 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงนพมาศ    ทิพนงค์
1. นายธงชาติ    ชาญตะบะ
7
8 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงวรัญญา    ชาวป่า
1. นางพัชราภรณ์    สุสุข
4
9 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายณัฐวัตร    คลองวะ
1. นางสาวกมลนัทธ์    ศรีจ้อย
4
10 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงช่อทิพ    จันทา
1. นายวัลลภ    จิตตะมุข
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    กีตา
1. นางสาวไพลิน    บัวผัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................