งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายภัทรพล    ดงน้อย
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    พัฒนาศิริ
3. เด็กหญิงเขมจิรา    กาจชัยการ
1. นางธนาเนตร    อยู่เย็น
2. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงขัตติยา    เพ็งพิทักษ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์    ป้องป้อม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    โพธิ์ศรีเมือง
1. นางสาวจุรีรัตน์    รื่นรวย
2. นางสาวฐิติพรรณ    จันทงามพูลผล
4
3 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสาทิตา    ดอกสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสสร    ทวีเขตกิจ
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ทวีเขตกิจ
1. นางสาวจีรนุช    พันธ์รุ่งมณี
2. นางสาวสุณีย์    อินทร์โพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    เพ็งสอน
2. เด็กหญิงสุนิสา    เทียนงาม
3. เด็กหญิงปกฉัตร    รู้อยู่
1. นางสาวปิยะดา    โพธิ์พิทักษ์
2. นายอนันต์    หุมมาลี
4
5 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงศุภธิดา    จันทา
2. เด็กหญิงวนิดา    โพธิหา
3. เด็กหญิงณิชานันท์    แก้วการไร่
1. นางสาววทัญญุตา    ยามดี
2. นางสาวสมพิศ    ครองแห้ง
8
6 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายธนวัตร์    เพ็ชมะณี
2. เด็กชายเพชรชรัตน์    รัตนะวงษ์
3. เด็กหญิงสุณัฏฐา    พฤกษา
1. นางถิรพร    ฉัตรภูริธนากุล
8
7 โรงเรียนวัดผาทั่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายสุเมธ    ธานี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    บุญรุ่ง
3. เด็กหญิงพัชราวลัย    เกริงรัมย์
1. นางสาวรัศมี    คำขลิบ
2. นางสาวสุดารัตน์    บูชา
8
8 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธนายุต    เทียนจันทร์
2. เด็กชายธีรพัฒน์    โมกไชสง
3. เด็กหญิงชลลดา    กาฬภักดี
1. นางลำจวน    อินปนาม
2. นางสาวสุรีย์พร    จ่ายสุวรรณ
4
9 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง บ้านไร่ 4 1. เด็กชายจารุภัทร    ชมชื่น
2. เด็กหญิงณัฐชยา    พุฒศิริ
3. เด็กหญิงนรินทิรา    พุฒศิริ
1. นางสาวณัฐธิดา    โฮมบุญ
2. นางเสนาะ    วรดิเรก
8
10 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงชนานันท์    สังข์เงิน
2. เด็กชายธนาเพชร    เหมือนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวิตา    แตงทอง
1. นางสาวนิภาภรณ์    คุ้มทองอินทร์
2. นางสาวอันธิกา    มูลสืบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายจิณณวัตร    นันขุนทด
2. เด็กชายนิตฐเนตร    ยอดญาติไทย
3. เด็กหญิงน้ำเพชร    จันทร์ย้อย
1. นางสาวอำภา    จำปีทอง
2. นางอุไรวรรณ    เมฆฉาย
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................