งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงวนัชพร    จบศรี
2. เด็กชายเจษฎา    สัชชา
3. เด็กชายพรเทพ    หิรัญสุทธิ์
1. นางสาวรุจิวรรณ    ชิมะราช
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายญาณภัทร    พุกมาก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำบุตรดี
3. เด็กหญิงณัชชา    ลวงกระโทก
1. นางกาญจนา    ขวัญไกรศิริ
2. นายวชิรกฤษฎ์    วาสนา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายก้องศักดิ์    บุญขุนทด
2. เด็กชายจักรภัทร    จำนงค์
3. เด็กชายจิรวัฒน์    อาจวงศ์
1. นางสาวนิสากร    สมจิตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กชายพีรภาส    ประกิจ
2. เด็กชายณัฏพัชร์    วงศ์ดุลยภัทร์
3. เด็กหญิงพลอยประดับ    สีสด
1. นางสาวปิยะดา    โพธิ์พิทักษ์
2. นายอนันต์    หุมมาลี
5
5 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงสุนันทา    เฉยปัญญา
2. เด็กหญิงชิญานันท์    กุมภาพันธ์
3. เด็กชายเตวิช    สมพร
1. นางสาววทัญญุตา    ยามดี
2. นางสาวสมพิศ    ครองแห้ง
5
6 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองฉาง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ค้ำชู
2. เด็กชายทินภัทร    ก้องแก้ว
3. เด็กหญิงปนัดดา    มีโชค
1. นางสาวอภิษฏา    อินทสิทธิ์
5
7 โรงเรียนบ้านวังพง บ้านไร่ 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ก๊กศรี
2. เด็กหญิงประภาศิริ    มีสวัสดิ์
3. เด็กชายศิลาชล    อยู่ศิริ
1. นายสุรพล    สุพลจิตต์
5
8 โรงเรียนวัดผาทั่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงธนัญชนก    สุรารักษ์
2. เด็กหญิงสุจิตตรา    ดีศรี
3. เด็กชายทองเอก    -
1. นางสาวรัศมี    ศรีคำขลิบ
2. นางสาวเขมณัฎฐ์    ตรัยคนันธรณ์
5
9 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ    กล่ำพันธ์ดี
2. เด็กหญิงนลินนิภา    ทองพุฒ
3. เด็กหญิงวริศรา    ทรดี
1. นางพวงเพชร    แสนพรม
2. นางสาวสุรีย์พร    จ่ายสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา    อนุสนธิ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงรติกร    คูณหาร
1. นางสาวจรัส    รักษ์อารยะธรรม
2. นางสาวนวรัตน์    จันทอน
5
11 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านไร่ 5 1. เด็กชายธนากร    ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงศศินภา    มงคลทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    สถิรสุขสมบูรณ์
1. นางสาวยาใจ    คำสอน
2. นายไพรัช    ม่วงสว่าง
5
12 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กชายไพรัช    พงษ์สาโรจน์
2. เด็กชายธนกร    หล้ามะโน
3. เด็กชายปภาวินท์    นันทา
1. นางสาวนิศารัตน์    ฟักเขียว
2. นางบุญญาพร    ทองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................