งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กชายนพเก้า    บุญชื่น
2. เด็กชายวรันธร    วัดศรี
3. เด็กชายณภัทร    ชาวนายก
1. นางนารีรัตน์    มั่นศักดิ์
2. นางศิริพร    ชาเมืองกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    คำปก
2. เด็กชายชวนากร    คำมูล
3. เด็กชายนันทภัส    ทองกรัด
1. นางกาญจนา    ขวัญไกรศิริ
2. นายชิรกฤษฎ์    วาสนา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายกนกพล    จีนวัง
2. เด็กชายธนวัฒน์    ทองดอนใหม่
3. เด็กชายภูติยะ    คุ้มโนนชัย
1. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
2. นางสาวพัชรินทร์    คำฉัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................