งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 316
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายดนัยณัฐ    กระแหน่
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
4
2 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายรัตนากร    กรงไกรราช
1. นายธีรธร    เหลืองสุวรรณ
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงนันทิมา    แก้วเขียว
1. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายศุภณัฐ    ชมชื่น
1. นายพยุงศักดิ์    ทองทุ่งโป่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายสุริยะ    พุ่มพงษ์
1. นายปิยะศักดิ์    แตงทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................