งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงธนาภา    ธรรมศร
1. นางศิริพร    ชาเมืองกุล
13
2 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงนันธิตา    โสภา
1. นางภัทรจิตรา    พิบูลย์
9
3 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ศรีพลาย
1. นางศิริกุล    เรืองรุ่ง
8
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    พันตาเอก
1. นางสาวพชรพร    ไขแสง
11
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กชายมนสิทธิ์    -
1. นางสาวขวัญเรือน    บำรุงชนม์
12
6 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงปัทมาพร    รักซื่อ
1. นายนิรัติศรัย    ธรรมศร
5
7 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงปัณณพร    สาโรจน์
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    อ่อนละม่อม
2. นางสาวภิญญาพัชญ์    อ่อนละม่อม
4
8 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงญาดารัตน์    ฉิมพลี
1. นางนงนุช    ใยหวัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงปุณยาพร    พวงสมบัติ
1. นางสาวเสาวรัตน์    ฤทธิ์เดช
14
10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ทะลอมคำ
1. นายพงศ์พล    อ่อนพุทธ
10
11 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    ธรรมลิยา
1. นางสาวรัตนา    ศรีดี
6
12 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงภัทรวดี    จันทร์เที่ยง
1. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ราชสีห์
1. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงอำพร    ยาสุขแสง
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................