งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายวิวัฒน์    สุขประเสริฐ
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายวทัญญู    ทองศรี
1. นายธีรพัฒน์    เพชรศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงศศิปรียา    ชัยปา
1. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
4
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายธงไชย    ไกรลำ
1. นายปิยะศักดิ์    แตงทรัพย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................