งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 329
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    เอี่ยมมา
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพรลภัส    จันทร์หอม
1. นายสรวิศ    จันทรานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกิติญาพร    จันที
1. นายธีรธร    เหลืองสุวรรณ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงภาสินี    ยางคำ
1. นายไกรสร    วิทยกิจ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................