งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 333
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงศิรินกันยากานต์    ยาเล๊าะ
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์    คลองน้อย
1. นายสรวิศ    จันทรานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    อนุดิษฐ์
1. นายไกรสร    วิทยกิจ
4
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงโชติกา    แสงสุทธิเศรษฐ์
1. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................