งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายนทีกานต์    บุญสุวรรณ์
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพัชรียา    แสนทิ
1. นายสรวิศ    จันทรานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กหญิงนราวดี    สายทองคำ
1. นายไกรพิชญ์    อานนท์วัฒน์
4
4 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กชายพิสิฐ    ผกาเพ็ชร์
1. นายปีเพชร    คณนานนทธรรม
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา    แห้วเพ็ชร
1. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
5
6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายปฏิภาณ    ช้างแรงการ
1. นายปิยะศักดิ์    แตงทรัพย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................