งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 337
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พูลศรี
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกรกมล    หุ่นสุวรรณ์
1. นายสรวิศ    จันทรานุสรณ์
5
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    หงถาวงศ์
1. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์    หงอนไก่
4
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกนกพร    ธรรมศิริ
1. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงนันทวัน    น้ำทิพย์
1. นางสาวภัทรวดี    สุสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................