งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงศิรินกันยากานต์    ยาเล๊าะ
2. เด็กชายพงษ์ศิริ    ดีโอด
3. เด็กหญิงณิชวรา    พูลศรี
4. เด็กชายพุฒิพงศ์    เอี่ยมมา
5. เด็กชายนทีกานต์    บุญสุวรรณ์
6. เด็กชายณัฐภูมิ    เจนเกษกรณ์
7. เด็กชายดนัยเทพ    กระแหน่
8. เด็กหญิงมาริษา    อ่อนศรี
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พูลศรี
1. นางธนาเนตร    อยู่เย็น
2. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
3. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................