งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงอรรอุมา    บัวอ่อน
2. เด็กหญิงอุมากร    พาทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พาทอง
1. นางกาญจนา    โตสิลา
2. นางสาวจิตรรวี    นิลคำแหง
2 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    วงค์อามาตย์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ    คำภาภักดิ์
3. เด็กหญิงนิภาพร    ทาจำปา
1. นางสาวภรณ์พรรณ    ขานคุปต์
2. นายสมพร    หมั่นเจียก
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงจรรยพร    มะกรูดอินทร์
2. เด็กหญิงพรธิดา    กติกา
3. เด็กหญิงวรรณษา    สายแวว
1. นางสาวพัชรินทร์    คำฉัตร
2. นางสาวสุพัตรา    จันทวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เซ็นยี
2. เด็กหญิงกัลยากร    มดแดง
3. เด็กหญิงแสงทิพย์    อุปการะ
1. นางสาวสมปอง    เกิดแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา    บุญเกตุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................