งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 341
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    ดีโอด
2. เด็กหญิงณิชวรา    พูลศรี
3. เด็กชายพุฒิพงศ์    เอี่ยมมา
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เริงเขตร์กรณ์
5. เด็กชายดนัยณัฐ    กระแหน่
6. เด็กชายวิวัฒน์    สุขประเสริฐ
7. เด็กชายเมธา    แก้วการไร่
8. เด็กชายนทีกานต์    บุญสุวรรณ์
9. เด็กชายณัฐภูมิ    เจนเกษกรณ์
10. เด็กชายดนัยเทพ    กระแหน่
11. เด็กหญิงมาริษา    อ่อนศรี
12. เด็กหญิงศิรินกันยากานต์    ยาเล๊าะ
13. เด็กชายธีรภัทร    ศิริโยธา
14. เด็กชายฐิติกร    สิทธิการ
15. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พูลศรี
1. นางธนาเนตร    อยู่เย็น
2. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
3. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
4. นางอมราภรณ์    ทองอินทร์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กชายนพดล    เชื้อกสิกรรม
2. เด็กชายธนากร    สุรมาตย์
3. เด็กชายกรกช    สุขษา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    พจุไทย
5. เด็กชายคงศักดิ์    เทียมมล
6. เด็กชายจารุวัตร    สุวาท
7. เด็กชายกฤษฎา    วีระพันธ์
8. เด็กชายปิติพล    เหมะ
9. เด็กชายอดิเทพ    บุตรม้วย
10. เด็กหญิงชญานันท์    ตันเจริญ
11. เด็กหญิงประภัสสร    ประสิทธิการ
12. เด็กหญิงวิลาสินี    ภักดี
13. เด็กหญิงสุภาวดี    โพธิ์สูง
14. เด็กหญิงสุรัมภา    อุทัยเก่า
15. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์    คุ้มเพื่อน
1. นายชยพล    สอนซิว
2. นางวรภัทรา    แข็งเขตการณ์
3. นางศิริมา    ปัทมรัตน์
4. นายเสนาะ    สุวาท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................