งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 343
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กชายจีรภัทร    จิตรโสม
2. เด็กชายณัฐนันท์    วันทาดี
3. เด็กชายธนทรัพย์    เฉิดโฉม
4. เด็กชายธนวัฒน์    สว่างจิตร์
5. เด็กชายนพรัตน์    จันทรเสวก
6. เด็กชายปฏิภาณ    นาบ้าน
7. เด็กชายพรพิพัฒน์    วงษ์นาค
8. เด็กชายรุ่งเกียรติ    ทองบุญ
9. เด็กชายสิริชัย    กุลนารี
10. เด็กชายอนนต์    เฉิดโฉม
11. เด็กชายธีธวัช    แช่มช้อย
12. เด็กหญิงปาริฉัตร    หนองเต่า
1. นายดาวรุ่ง    ตะคร้อ
2. นายธงชัย    สุทธิประภา
3. นายบุรินทร์    ดำสนิท
4. นายปีเพชร    คณนานนทธรรม
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงวรรษชล    โนนสืบเผ่า
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เสตานุช
3. เด็กหญิงทัศนีย์    ทาเอื้อ
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แฉล้มรัมย์
5. เด็กชายอภิชาต    ภูมิภักดิ์
6. เด็กชายวทัญญู    ทองศรี
7. เด็กชายน้ำเพชร    นวมเพชร
8. เด็กชายจิรายุ    ทองพิกุล
9. เด็กชายบวรศักดิ์    ดวงจันทร์
10. เด็กชายวีรกร    คงศิริ
1. นายจิตกร    สมาคม
2. นายธีรพัฒน์    เพชรศรีจันทร์
3. นางพิมพ์พา    คันธภูมิ
4. นางศิริวรรณ    นพรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายธนพล    รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงกนกพร    ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงกุลภรณ์    สาแก้ว
4. เด็กหญิงจิตติภัทรา    แห้วเพ็ชร
5. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    ซาปิ
6. เด็กหญิงนันทิมา    แก้วเขียว
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์    มัดจุ
8. เด็กหญิงธนภร    ธรรมศิริ
9. เด็กหญิงศศิปรียา    ชัยปา
10. เด็กหญิงสุภัชชา    ปากิม
11. เด็กหญิงโชติกา    แสงสุทธิเศรษฐ์
12. เด็กหญิงแพรวา    มูลวงศ์
1. นายชนาธิป    โตคำ
2. นางสายพิณ    ใจดี
3. นางหัทยา    ใยแจ่ม
4. นายโสฬส    อินทฤทธิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................