งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกิติญาพร    จันที
2. เด็กหญิงขวัญชนก    ก้อนทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา    อำรุง
4. เด็กชายณฐกร    คงเขา
5. เด็กชายทักษ์ดนัย    กุลที
6. เด็กหญิงปวริศา    พรรณปัญญา
7. เด็กชายพีรพัฒน์    เหล่าเขตรกิจ
8. เด็กชายมงคล    อิ่มอ้วน
9. เด็กหญิงมัสยา    แดงทุ่ง
10. เด็กชายรัตนากร    กรงไกรราช
11. เด็กชายวงศกร    แจ่มศิริ
12. เด็กหญิงวรรณวิมล    มั่นจิตร
13. เด็กชายวัชรชัย    ขาวจันทร์
14. เด็กชายศุภกิตต์    เรืองเขตร
15. เด็กชายสรวิชญ์    อ่วมมาก
16. เด็กหญิงสุชาดา    แข็งเขตร
17. เด็กหญิงนลินนิภา    พุ่มทอง
18. เด็กหญิงอาทิตยา    สุธาธรรม
19. เด็กหญิงปณิธาน    กองโย
20. เด็กชายปวริศร์    น้ำแก้ว
1. นางสาวชัสสุภา    นันทารมย์
2. นายธีรธร    เหลืองสุวรรณ
3. นางพัชรา    มั่นต่อพงษ์
4. นางสาววรรณา    เดชอำพร
5. นางสาวสมพิศ    เดชทอง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงกัลยา    ปานสมบัติ
2. เด็กหญิงกุสุมา    ไพรสิงห์
3. เด็กหญิงขวัญจิต    ฟ้าแลบ
4. เด็กหญิงขวัญใจ    ฟ้าแลบ
5. เด็กชายครองสิน    ศุภลี
6. เด็กหญิงญาณิสา    บัวกลั่น
7. เด็กหญิงธนาวรรณ    สมศรี
8. เด็กหญิงธันยาพรณ์    สอาดเนตร์
9. เด็กชายปภังกร    ชูกลิ่น
10. เด็กชายนภัสกร    บังเกิดสุข
11. เด็กชายปรเมษฐ์    ทุ่งทอง
12. เด็กชายพงศกร    บัวสาย
13. เด็กชายภัคศรัณย์    ก๊กตระกูล
14. เด็กชายภากร    เส็งหนองแบน
15. เด็กชายรัชชานนท์    ทิมพวงทอง
16. เด็กชายรัฐศาสตร์    สวนสรา
17. เด็กชายศรราม    ล่องมรุต
18. เด็กชายศิวัช    ขุนทอง
19. เด็กหญิงอริสา    คำพุฒ
20. เด็กหญิงโชควิภา    แซ่จิ๋ว
1. นายคนึง    นุ่นงาม
2. นางนภารัตน์    วัดสิงห์
3. นางรัตนา    คันศร
4. นางสาววรรณภา    ระวะชีวะ
5. นางสาวสรารัตน์    ดีภา
6. นางสายใจ    โอสถิกานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................