งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายกนกพล    จีนวัง
2. เด็กชายธนวัฒน์    ทองดอนใหม่
3. เด็กชายโชคชัย    เลิศศิริสวัสดิ์
4. เด็กชายสวิตต์    ลบจันทร์
5. เด็กหญิงรัตนา    แสงจันทร์
6. เด็กหญิงวรรณษา    สายแวว
7. เด็กชายเพทาย    บัวลอย
8. เด็กชายสายชล    ศรีน้อย
9. เด็กหญิงพรธิตา    อนุศรี
10. เด็กชายอนิวัต    แสงสด
11. เด็กชายปฐมพร    หร่ายเนียม
12. นางสาวเบญจวรรณ    น้อยนิ่ม
13. เด็กหญิงอมรรัตน์    ศาลา
14. เด็กหญิงธนภรณ์    เนียมกลัด
15. เด็กหญิงขวัญฤดี    อินทรานุสรณ์
16. เด็กหญิงพรไพลิน    ปุกคนโท
17. เด็กหญิงวิพาไร    พอสอน
18. เด็กหญิงกานต์รวี    ศรีรัตน์
19. เด็กหญิงญาตาวี    สีรากอง
20. เด็กหญิงอรทัย    น้อยนิ่ม
21. เด็กหญิงพรวิภา    ทองบุตร
22. เด็กหญิงนิภาพร    ภิญโย
23. เด็กหญิงภรณ์อำภา    จันทร์ศรี
24. เด็กหญิงจรรยพร    มะกรูดอินทร์
25. เด็กหญิงพรธิดา    กติกา
26. เด็กหญิงกนกพร    จีนวัง
27. เด็กหญิงนิรชา    ภูมิพันธ์
28. เด็กชายอุเทน    น่วมทิม
29. เด็กชายธนวัฒน์    คล้ายน้อย
30. เด็กชายธนวัฒน์    คล้ายน้อย
31. เด็กชายพงศกร    จีนคล้าย
32. เด็กชายอัครชัย    แก้วกัลยา
33. เด็กชายศิริชัย    อนันตะวงษ์
34. เด็กชายกิตติศักดิ์    ใจน้อย
35. เด็กชายกิตตินันท์    ชุ่มมาตร
1. นางสาวกาญจนา    หนูสุข
2. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
3. นายปรมะ    สิงห์สม
4. นางสาวพัชรินทร์    คำฉัตร
5. นางสาวสมใจ    มุมาน
6. นางสาวสุพัตรา    จันทวัฒน์
7. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................