งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กชายศุภกร    อรุณเกษตรโชค
1. นางสรินท์ณา    วรสิทธิ์
5
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายนิติพล    เย็นสุข
1. นางกิติยา    เสิบกลิ่น
13
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายศุภพล    ทองคำดี
1. นายพุฒศักย์    มุสิราช
11
4 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ลานสัก 3 1. เด็กชายภูเบศ    พงษ์เกษตรการ
1. นางกาญจนา    รัตนรุ่งเจริญ
5
5 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กชายธนพนธ์    ฤทธิ์เดช
1. นายธัญวิทย์    สาริกา
4
6 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กชายนิติรัฐ    ประทีป
1. นางสาวกัญญานัธร์    รอดพงษ์
12
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายธนพรรษ    ทองเกลี้ยง
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
8
8 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    เขตร์กรณ์
1. นางปราณี    วีระสะ
10
9 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายคฑาวุธ    คำศรี
1. นายชาญชัย    ชาวป่า
9
10 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน บ้านไร่ 3 1. เด็กชายจักรกฤษ    ศรีรุ่งเรือง
1. นางสาวปรียพัศ    มุ่งการนา
7
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายกรตะวัน    จูมโสดา
1. นายภานุวัฒน์    แก้วสระแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กชายจามิกร    ทองชมภู
1. นายศักดิ์ดา    เพ็งอุ่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กชายพีรพัฒ    การวงษ์
1. นายบุญยืน    โฉมอัมฤทธิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................