งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายธีรโชติ    โค้จัน
1. นางณัตจีรา    ธุมา
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทิพวรรณ์
1. นายพุฒิศักดิ์    มุสิราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กชายวรวุฒิ    ขีนหนองจอก
1. นายธนบูรณ์    กอบสาริกรณ์
5
4 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นายอภิชาติ    ร่องมะรุด
1. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
5 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายอัครชัย    แก้วกัลยา
1. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
4
6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายณัฐพล    กรึงไกร
1. นางสาวพรพรรณ    แปรงกระโทก
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายชโยดม    บุษดี
1. นายศราวุฒิ    ธรรมสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายจิรภัทร    สังข์ทิพย์
1. นางกฤษณา    สุทธิพงษ์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายเอกราช    ชาบุญเฮียง
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................