งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ขำคำ
1. นางขนิษฐา    ทองพุ่ม
9
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. นางสาวสมฤทัย    ศรีจันทร์
1. นางศิริกุล    เรืองรุ่ง
5
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เที่่ยงธรรม
1. นางสาวณิชาภา    แย้มกุล
8
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงไพลิน    เหล่าประชา
1. นางสาวศศิธร    ศรีเสน่ห์
5
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กชายสุขสันต์    บุญอินทร์
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
9
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงรัฐนันท์    ทวีจกิจ
1. นางสาวสุพัตรา    ภูจอมเดือน
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงลลิตสุดา    วงษ์วิทยา
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    อ่อนละม่อม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงชุติพร    สมบูรณ์แก้ว
1. นางศิริจรรยา    มูลชีพ
5
9 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสริตา    ทรดี
1. นายทวีศักดิ์    จันดารา
4
10 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพิชญา    สังข์สวย
1. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
11
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายธนวิชญ์    แรงสาริกรรม
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................