งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กชายศุภกร    อรุณเกษตรโชค
1. นางสรินท์ณา    วรสิทธิ์
5
2 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายชัยอนันต์    อนุบาลผล
1. นางสาววันวิสา    พูลศรี
7
3 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายชนาธิป    ปัญโย
1. นางชุมเรียง    สุขสุวานนท์
7
4 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายธนะกฤษณ์ฎิ์    ปิยะวัชร์ธิติกร
1. นางณัตจีรา    ธุมา
6
5 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง ห้วยคต 1 1. เด็กชายพิทวัส    ใจทัน
1. นายธัญวิทย์    สาริกา
11
6 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กชายทัศพรรณ    เวชพราม
1. นางสาวกัญญานัธร์    รอดพงษ์
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายศิรเดช    ธรรมชาติ
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายอัฑฒกร    แก้วธัญกิจ
1. นายธีรพัฒน์    เพชรศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กชายวีรภัทร    ม่วงจันทร์
1. นายวันชััย    แสงทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น บ้านไร่ 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    สุขสวัสดิ์
1. นายศรสกล    กัลยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายกรตะวัน    จูมโสดา
1. นายวินิจ    เกิดไทย
10
12 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายคุณากร    เรียญเพ็ช
1. นายวิทย์วศิน    พิมพ์น้อย
12
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สิงห์โต
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................