งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงนภิษา    คำตัน
1. นางสาวกมลชนก    โคกทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ไชยศิริ
1. นางสาวภัชราภรณ์    ชาวป่า
8
3 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสุพรรณณิกาณ์    ณรงค์ฤทธิ์
1. นายวีระพงษ์    ทาสี
10
4 โรงเรียนบ้านหินโหง่น ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงศิริกัลยา    นาเอก
1. นางสาวจันทิมา    แหล่หู
5 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงกัณณิกา    หมู่วิลัย
1. นางสาวรัตน    บุญอาจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงพิราพร    ธรรมคติ
1. นางวรลักษณ์    วงษ์สาธุภาพ
13
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงพัชชา    พัฒนวรเวคิน
1. นางมุกดา    ยิ้มหนองเต่า
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ภาชนะปรีดา
1. นางสาวนันทนา    ดิษสุวรรณ์
11
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงจิรัชยา    กุสุโมทย์
1. นางมาลี    รอดทอง
4
10 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงนภัทร์    ดานุวงศ์
1. นางสาวรัตนา    ศรีดี
5
11 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงนฤภรณ์    ดีพิจารณ์
1. นางเกศราภรณ์    เสาร์ทอง
9
12 โรงเรียนบ้านพุบอน บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงปคุณา    ปัญญา
1. นางกมลวรรณ    ปรากริม
7
13 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพรรณปพร    กาฬภักดี
1. นางสุธัญญา    ใจแสน
6
14 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เดชอินทร์
1. นางสาวกาญจนณัฐ    พันธุ์ไกร
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................