งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงพุทธิมล    งามนวล
1. นางธัญญาภรณ์    ไชยศิลา
10
2 โรงเรียนวัดเขาผาแรต ลานสัก 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    เขตรกิจ
1. นางสาวจันทร์จิรา    ฤทธิยา
14
3 โรงเรียนบ้านร่องตาที ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุมินตรา    สัมพันธ์อภัย
1. นางสาวสมควร    กลทิพย์
15
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    เย็นเพิ่ม
1. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์    หงอนไก่
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นาคพินิชย์
1. นางสาวกัญญาภัค    เพ็ชรไทย
12
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงช่อผกา    คำสด
1. นายธนบูรณ์    กอบสาริกรณ์
10
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงศิรินทรา    แสนศรี
1. นางสาวชุติมา    แข็งเขตการณ์
7
8 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงญาณภัทร    มธุรส
1. นางรุ่งนภา    มันตะสูตร
8
9 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงชุติมา    อินทรเสนา
1. นางสาวกัญญานัธร์    รอดพงษ์
12
10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงจิราภา    ศรีสด
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
4
11 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงวิมนต์วรรณ    หอมชะเอม
1. นางปราณี    วีระสะ
5
12 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงวรรวิสา    สีดี
1. นางสาวชนิษฐ์ภัค    โทมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพิรญาณ์    เพ็งสวัสดิ์
1. นายรุ่ง    รอดจาก
6
14 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงรัชฎากร    จำปีขาว
1. นางภัทรพร    กุลโอฬารโชติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จันทร
1. นายศักดิ์ดา    เพ็งอุ่น
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................