งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกัญญาวี    ทัพเสลา
1. นางสมทรง    เหล่าลูกอินทร์
6
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงวริศรา    เพชรตะกั่ว
1. นางณัตจีรา    ธุมา
4
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงอารยา    รุกา
1. นายพุฒิศักดิ์    มุสิราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    คงสำราญ
1. นางสาวจินดา    ปิ่นแก้ว
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. นางสาวกนกพรรณ    บัวเพ็ชร์
1. นายณัฏฐวรรษ    วรโชตศิริโสภณ
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ดีเทียน
1. นายธนบูรณ์    กอบสาริกรณ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ภู่ระหงษ์
1. นางวรภัทรา    แข็งเขตการณ์
8
8 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงพัชราวดี    แก้วคลุ้ม
1. นายธงชัย    สุทธิประภา
11
9 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา    เจนหนองแวง
1. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
10 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    พ้นภัย
1. นางสุนทรี    แก้วงาม
12
11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    รอดโพธิ์
1. นายวันชัย    แสงทอง
5
12 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    บานไม่รู้โรย
1. นางศิริมาศ    สืบศรี
6
13 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงไพลิน    ปาคำ
1. นางวิชา    แสนหาญ
14 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุชานันท์    วิญทะไชย
1. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
9
15 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงณัฐชา    น้ำพุรุ่งเรือง
1. นางสาวพรพรรณ    แปรงกระโทก
13
16 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงลินดา    เพ็ชรหนู
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงจิราพร    พิกุลทอง
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................