งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงชนัญยา    สีสุก
1. นางธัญญาภรณ์    ไชยศิลา
9
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงโสภาสินี    เฟื่องกาญจน์
1. นางชุมเรียง    สุขสุวานนท์
10
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    เย็นเพิ่ม
1. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์    หงอนไก่
7
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงมณฑิรา    รัตนวรรณ
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงกานต์สิรี    ช้างเนียม
1. นางสาวกัญญาภัค    เพ็ชรไทย
14
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกานต์ปภัสร์    ยมณี
1. นายธนบูรณ์    กอบสาริกรณ์
13
7 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงศยามล    ป้องทอง
1. นางรุ่งนภา    มันตะสูตร
11
8 โรงเรียนวัดหัวเมือง หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงธิติมา    กมลแสงมณี
1. นางสาวกัญญานัธร์    รอดพงษ์
8
9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงวรพร    วงศ์เฉลียว
1. นายเดชา    ธรรมชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    แป้นห้วย
1. นางสาววนิดา    คำมี
4
11 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงภัทรวดี    สุวรรณ
1. นายศรสกล    กัลยา
4
12 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์    แห้วเพ็ชร
1. นางภัทรพร    กุลโอฬารโชติ
6
13 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    สำราญมาก
1. นางสาวดวงแก้ว    ชาตรี
11
14 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ลานสัก 1 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    โตสงคราม
1. นายวิสุทธิ์    เภตรา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................