งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 373
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายอนวัช    มาสม
1. นางณัตจีรา    ธุมา
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทิพวรรณ์
1. นายณฐกร    สุขเสือ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นายสุกฤษฏิ์    ยะไข่
1. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายชโยดม    บุษดี
1. นายศราวุฒิ    ธรรมสงค์
5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายรังสิเมชต์    กลิ่นศรีสุข
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................