งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์    มั่นพรม
1. นางสมทรง    เหล่าลูกอินทร์
6
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    จวงจันทร์
1. นางณัตจีรา    ธุมา
5
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงแทนขวัญ    ลำปาง
1. นายพุฒิศักดิ์    มุสิราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงอักษิพร    ทวีสกิจ
1. นายวรัญญู    ปภาตา
4
5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    คงสำราญ
1. นางสาวจินดา    ปิ่นแก้ว
12
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นางสาวอาทิตยา    อินทโชติ
1. นางสุมนต์    วงษ์สกุล
9
7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทัพเสลา
1. นายวันชัย    แสงทอง
10
8 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    บานไม่รู้โรย
1. นางศิริมาศ    สืบศรี
6
9 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงวรัญญา    ชมชื่น
1. นางวิชา    แสนหาญ
8
10 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงปฐมพร    หร่ายเนียม
1. นางสาวแก้วนภา    จั่นเอี่ยม
11
11 โรงเรียนวัดสะนำ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงสรัสวตรี    ผิวเกลี้ยง
1. นายสุทธิพร    อ่อนช้อย
12 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงบุญทวี    เจริญลักษณ์
1. นายศราวุฒิ    ธรรมสงค์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงนันธิดา    สุวรรณโอสถ
1. นางสาววรวลัญช์    ปินตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................