งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายกัณฑรัตน์    บัวประทุม
2. เด็กหญิงกันยกรณ์    ช่างทอง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    ปิยะทัศน์
4. เด็กชายกุลชาติ    บรรพกุล
5. เด็กชายจิรภัทร    สอนศิริ
6. เด็กหญิงจิราภา    ศรีสด
7. เด็กหญิงชมพูนุท    ระบอบ
8. เด็กหญิงฐนิดา    กสิการ
9. เด็กหญิงณัฐธิดา    หรรษา
10. เด็กชายณัฐพล    สุระดม
11. เด็กหญิงตรีชฎา    รงค์ทอง
12. เด็กชายธนพรรษ    ทองเกลี้ยง
13. เด็กชายธนวัฒน์    ประจุไทย
14. เด็กหญิงกิตติพงษ์    วรศิ
15. เด็กชายธนัช    จีรดิษฐ
16. เด็กชายธนา    ก๊กศรี
17. เด็กชายพงศ์ธรณ์    วินัยพานิช
18. เด็กหญิงพรพรรณ    ลาวิลาศ
19. เด็กหญิงพศิกา    กุลพรศักดิ์
20. เด็กหญิงพัทรศยา    เหลือน้อย
21. เด็กหญิงมริสรา    ประสิทธิเขตกิจ
22. เด็กหญิงมุทิตา    สีแตง
23. เด็กชายรังสิโชติ    อรวรรณ มาทีฆะ
24. เด็กชายรัฐภูมิ    อยู่งาม
25. เด็กหญิงวรพร    วงศ์เฉลียว
26. เด็กชายศิรเดช    ธรรมชาติ
27. เด็กชายศุภกฤต    ทิพวรรณ์
28. เด็กหญิงสวรรยา    ฉันศรี
29. เด็กหญิงสุดาทิพย์    ผ่องแผ้ว
30. เด็กหญิงสุมินตา    วรรณา
31. เด็กหญิงหทัยรัตน์    วรศิริ
32. เด็กหญิงศศิชา    ทุมมานาม
33. เด็กหญิงอภิชญา    มาหัวเขา
34. เด็กหญิงอามานี่    คาเรน บัวก์บา
35. เด็กหญิงเบญญาภา    บุญทอง
36. เด็กหญิงเพชรธัญณา    แข็งเขตรการณ์
37. เด็กชายเอกภพ    วรรณา
38. เด็กชายอดิศร    เอี่ยวดอนข่อย
39. เด็กหญิงธนวันต์    นิ่มพระยา
40. เด็กชายอนุวัตณ์    สุวาท
1. นางสาวขนิษฐา    เอี่ยมโอษฐ
2. นางสาววรรษมน    วโรตะมวิชญ
3. นายศรราม    สุดฤทธฺิ์
4. นายอิสระ    กีตา
5. นายเดชา    ธรรมชาติ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านลานคา บ้านไร่ 3 1. เด็กชายชัยมงคล    พาวสูงเนิน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ฉลาดธัญญกิจ
3. เด็กชายกฤติพงษ์    การภักดี
4. เด็กหญิงคันฉาย    กันยา
5. เด็กชายก้องภพ    ลือจบ
6. เด็กหญิงจรรยาพร    ปานแม้น
7. เด็กชายจิรเดช    บุญประเสริฐ
8. เด็กชายฉัตรชัย    ทองมี
9. เด็กชายชนาธิป    ภูฆัง
10. เด็กหญิงชนิกานต์    ถนอมลักษณ์
11. เด็กหญิงชุติมนต์    แก้วขาว
12. เด็กชายฐิติศักดิ์    การะเกด
13. เด็กชายณัฐนันท์    แก้ววิชิต
14. เด็กชายธนภัทร    แก้วเนตร
15. เด็กหญิงธนสรณ์    กาฬภักดี
16. เด็กชายธิติวุฒิ    อุปปิด
17. เด็กหญิงธีรนันท์    เสาวรส
18. เด็กชายนพคุณ    ทาเอื้อ
19. เด็กหญิงนุชจรีพร    แสงรุ่ง
20. เด็กชายปวัตร    การภักดี
21. เด็กชายปุญญาพัฒน์    พุ่มจำปา
22. เด็กหญิงพนิดา    ภูฆัง
23. เด็กหญิงพรนภา    พานิช
24. เด็กชายพัสกร    สิงห์สม
25. เด็กชายพีรพัฒน์    เรียบเงิน
26. เด็กหญิงมุฑิตา    ปัสตัน
27. เด็กชายยศกร    ภูฆัง
28. เด็กชายยศกร    แดงศรี
29. เด็กชายรพีพัฒน์    เพี้ยงพุต
30. เด็กชายกวินภพ    ภูศรีดิน
31. เด็กหญิงสาวิตรี    มะหิงษา
32. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีเดช
33. เด็กชายอมรเทพ    หว่างใจธรรม
34. เด็กชายอัครพล    คำชนะ
35. เด็กหญิงอินฑุภา    ภูฆัง
36. เด็กหญิงเกวลิน    เรียบเงิน
37. เด็กชายเดชา    พรมจรรย์
38. เด็กชายนัทธพงศ์    มั่นคง
39. เด็กชายวรพงษ์    พวงโลก
40. เด็กชายศุกลวัฒน์    สายแวว
1. นายจตุฤทธิ์    สัมฤทธิ์
2. นายจตุฤทธิ์    สัมฤทธิ์
3. นายจตุฤทธิ์    สัมฤทธิ์
4. นายจักรพงษ์    แสงฉาย
5. นางสาวถนอนมจิตร    บัวชื่น
6. นายพัลลภ    สุประดิษฐอาภรณ์
7. นางสาวภาวดี    มั่นหมาย
8. นางสาววาสนา    แสนสาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................