งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กชายกวิน    คำแสง
2. เด็กชายพิพัฒน์    เอมสรรค์
3. เด็กชายสรชัช    อ้นแดง
4. เด็กชายสุรชัช    โสตธิพันธุ์
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงดวงกมล    พันธ์ศรี
7. เด็กหญิงอาทิตยา    ชัยพฤกษ์
8. เด็กหญิงเพชรดา    มากเหลือ
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์    อาจปักษา
2. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
3. นางสาวอริสรา    ทองทำดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หวังสุข
2. เด็กชายธนพงษ์    ปรีชาจารย์
3. เด็กชายสรธร    ทวิชศรี
4. เด็กชายสิรภัทร    นุ่มมาก
5. เด็กชายธีทัต    เยาวโรจน์
6. เด็กหญิงพิยดา    อินพรหม
7. เด็กหญิงวิภาพร    คำลี
8. เด็กหญิงอภิชญา    ทองหล้า
9. เด็กหญิงอินทิรา    รูปปัทม์
10. เด็กหญิงเปมิกา    พรายอินทร์
1. นางสาวพฤษภา    ขุนสิงโต
2. นางสาวพัชรพรรณ    ปรากริม
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง บ้านไร่ 1 1. เด็กชายณัฐกรณ์    จัดไธสง
2. เด็กชายคณาธิป    สาดนอก
3. เด็กชายธนกร    มาขำ
4. เด็กชายจิรพันธ์    ภูมมา
5. เด็กหญิงปณิตา    รอกระโทก
6. เด็กหญิงศิริมาศ    แซ่ตั๊น
7. เด็กหญิงศศิรัศมี    ช้างเงิน
8. เด็กหญิงอินทิรา    เรืองศิริ
9. เด็กหญิงกุลิสรา    รอดคงไร
10. เด็กชายพีรพล    บุญญานุเคราะห์
1. นางสาวทิพย์รัตน์    คุ่ยไข่
2. นางวรรณภัค    สุสุข
3. นางสุทธิมา    เพ็ญสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................