งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสาธิตา    ศิริพิณ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    กัณณาลักษ์
3. เด็กหญิงอักษิพร    ทวีสกิจ
4. เด็กหญิงศิรภัสสร    วิชยา
5. เด็กชายวธัญญู    ธัญญเจริญ
6. เด็กชายทักษ์ดนัย    พิมพสุทธิ์
7. เด็กชายปิยะพงษ์    สุระภี
8. เด็กชายชานนท์    สุภวาลย์
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ    เอมสวรรค์
10. เด็กหญิงสุกันยา    บุญกว้าง
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์    อาจปักษา
2. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
3. นางสุนีย์    สมพงษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................