งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุชาวดี    ดีสุ่ย
2. เด็กหญิงณัฐชา    มะโนสร้อย
3. เด็กหญิงชนิกานต์    ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงธีรนาฎ    วิมูล
5. เด็กหญิงมนรดา    นาคบุญ
6. เด็กหญิงพิรยา    บุตรสิงห์
7. เด็กหญิงชาลิสา    พินัยลำ
8. เด็กหญิงบุษยมาศ    แก่นทอง
9. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เจนเขตรการ
10. เด็กหญิงนรภัทร    กวระสูตร์
11. เด็กหญิงปาณิศา    เพิ่มเขตกรรม
12. เด็กชายพนมรุ้ง    สุดาทิพย์
1. นางพิชญ์ภัสสร    เอี่ยมอรุณ
2. นางสาวศิรดา    เสลา
3. นางสุภัทรา    ทวีสิทธิโชคชัย
4. นายอำนาท    เหลือน้อย
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กหญิงพลิมลดา    สุพรรณชาติ
2. เด็กหญิงสาวินี    ผ่อนยา
3. เด็กหญิงภาพิมล    ผิวอ่อนดี
4. เด็กชายชาลิสา    แซ่ตัน
5. เด็กหญิงชุติมา    หงษ์ไกร
6. เด็กหญิงเกวลี    เพ็ชรจันทร์
7. เด็กหญิงจันจิรา    ภูเหม็น
8. เด็กหญิงสุธิดา    ศรีทอง
9. เด็กหญิงปนัดดา    มัคสิงห์
10. เด็กหญิงนราวดี    สายทองคำ
11. เด็กหญิงศิศิลา    ส่งเสริม
12. เด็กหญิงสันสินี    โพธิสำนัก
1. นางสาวทองแดง    แซ่เล้า
2. นางสาวธัญญรัตน์    ฉัตรพงค์สกุล
3. นางสาวปนัดดา    ศรีแจ่ม
4. นางมณี    มหันตรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................