งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 379
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    บานไม่รู้โรย
2. เด็กหญิงกัณฐิกา    ภูฆัง
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี    สังกะสี
4. เด็กหญิงณิชานันท์    บุญศรี
5. เด็กหญิงสุภัสสร    คำครองแก้ว
6. เด็กหญิงลลิตา    มุสิกาวัน
7. เด็กหญิงขวัญจิรา    แห้วเพ็ชร
8. เด็กหญิงพิมพิกา    ศรศิริ
1. นายธัญนภัทร์    มังกรหิรัญสิรี
2. นางสาวปิยาภรณ์    ป้อมคำ
3. นางสาวลักขณา    เขียนบัณฑิตย์
4. นายสิทธิพร    เสลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. นางสาวปวีณา    จันทร์ศรี
2. นางสาวภัทรวดี    จันทร์เที่ยง
3. เด็กหญิงนิชดา    พุ่มแย้ม
4. เด็กหญิงไพลิน    ปาคำ
5. เด็กหญิงณัฐชา    มาหัวเขา
6. เด็กหญิงภัทราวดี    จิรภรณ์
1. นางสาวกรรณิกา    คำเวิน
2. นางสาวน้ำทิพย์    มั่นปาน
3. นางสาวปาริชาติ    นะวงค์
4. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................