งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงคชาภรณ์    มั่นอ่วม
1. นางขนิษฐา    ทองพุ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    พะกาวัลย์
1. นางศิริกุล    เรืองรุ่ง
4
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสุกันยา    บุญกว้าง
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
7
4 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กชายกวี    ภูเหม็น
1. นางสาวขวัญเรือน    บำรุงชนม์
5 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงพรทวี    โพธิ์พงษ์
1. นางสาวภิญญาพัชญ์    อ่อนละม่อม
6
6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงทักษพร    น้ำพุ
1. นายพงศ์พล    อ่อนพุทธ
4
7 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงมณฑิตา    แสงด้วง
1. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงมนปริยา    ทับทิม
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................