งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงเอ็มมี่    เบสวิค
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ชัยศิลป์
3. เด็กหญิงชมัยพร    ภูวงษ
4. เด็กหญิงเกวลิน    อ่วมสุข
5. เด็กหญิงนภัสสร    ใจชื้น
6. เด็กหญิงภัทราพร    ชำนาญดี
1. นางสาวกนกพร    สุขสุวรรณ
2. นางสาวนิตยา    พรมบุตร
3. นางสาวประภาพร    เรืองผึ้ง
4. นางสาวลภัสรดา    เป็นใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    ต่ายธานี
2. เด็กหญิงจิรัชยา    เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ด้วงหนองบัว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บุญพรม
5. เด็กหญิงญาณภา    โพธิ์พิทักษ์
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สวัสดี
7. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    เหล่าคุ้ม
8. เด็กหญิงวรรณวิษา    สุขชิต
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศีลสุทธิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์    แตงบุญรอด
11. เด็กหญิงโชติกา    คำเลิศ
1. นางสาวนัฐกานต์    ยิ้มพะ
2. นางสาวพฤษภา    ขุนสิงโต
3. นางสาวพัชรพรรณ    ปรากริม
4. นางอัจฉราพรณ์    แกล้วกสิกรรม
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    เรืองศิริ
2. เด็กหญิงกุลิสรา    รอดดงไร
3. เด็กหญิงปณิตา    รอกระโทก
4. เด็กหญิงศิริมาศ    แซ่ตั๊น
5. เด็กหญิงอนุธิดา    สิงห์ลอ
6. เด็กหญิงเนตรนภา    เผ่าโหมด
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    สวนบ่อแร่
8. เด็กหญิงฐนิตนันท์    กฤตจีนเมือง
1. นางสาวทิพย์รัตน์    คุ่ยไข่
2. นายปริวัฒน์    อุทาน
3. นางวรรณภัค    สุสุข
4. นางสุทธิมา    เพ็ญสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................