งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. นางสาวธันยพร    ป้องไทสง
2. เด็กหญิงธิญาดา    บัวละภา
3. เด็กหญิงอิทธิพร    ทองจุน
4. เด็กหญิงศศิกานต์    นารอด
5. เด็กหญิงชนาภร    แน่นอุดร
6. เด็กหญิงสุปรียา    สุวรรณ
7. เด็กหญิงอาทิตยา    ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงปาริชาติ    มะโหฬาร
9. เด็กชายวาสนา    รอดสาย
10. เด็กชายนราวิชญ์    นุ้ยปรี
1. นางสาวกมลชนก    โคกทอง
2. นายชนัทนันต์    จินดาเลิศ
3. นางสาวประมาณ    บุญยัง
4. นางสาวสุภาฝัน    สุพรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    บานไม่รู้โรย
2. เด็กหญิงกัณฐิกา    ภูฆัง
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี    สังกะสี
4. เด็กหญิงณิชานันท์    บุญศรี
5. เด็กหญิงสุภัสสร    คำครองแก้ว
6. เด็กหญิงลลิตา    มุสิกาวัน
7. เด็กหญิงขวัญจิรา    แห้วเพ็ชร
8. เด็กหญิงพิมพิกา    ศรศิริ
1. นางสาวนิชานันท์    รักไทย
2. นางสาวลักขณา    เขียนบัณฑิตย์
3. นางศิริมาศ    สืบศรี
4. นายสิทธิพร    เสลา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................