งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เจนเขตรการ
2. เด็กหญิงนรภัทร    กวระสูตร์
3. เด็กหญิงสุชาวดี    ดีสุ่ย
4. เด็กหญิงณัฐชา    มะโนสร้อย
5. เด็กหญิงชนิกานต์    ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงธีรนาฎ    วิมูล
7. เด็กหญิงมนรดา    นาคบุญ
8. เด็กหญิงพิรยา    บุตรสิงห์
9. เด็กหญิงบุษยมาศ    แก่นทอง
10. เด็กหญิงชาลิสา    พินัยลำ
11. เด็กหญิงบุญยานุช    สินตรี
12. เด็กชายพนมรุ้ง    สุดาทิพย์
13. เด็กหญิงปาณิศา    เพิ่มเขตกรรม
14. เด็กหญิงวชิรญา    ชีคงเนียม
15. เด็กชายฉัตริน    พิกุลทอง
16. เด็กชายกฤธานนท์    มากมี
1. นางสาวดาหวัน    ไพเราะ
2. นางสาววราภรณ์    สุขพันธ์
3. นางสาวศิรดา    เสลา
4. นางสุภัทรา    ทวีสิทธิโชคชัย
5. นายอำนาท    เหลือน้อย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................