งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 399
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. นายชัยมงคล    เจริญ
2. เด็กชายนราวิชญ์    นุ้ยปรี
3. เด็กชายวรโชติ    คมพุดซา
4. เด็กชายธนบดี    สมานกสิกรณ์
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    สุพรรณยศ
6. เด็กชายพัชรพล    เชื้อรื่น
7. เด็กชายณัฐพล    เที่ยงธรรม
8. เด็กชายพิชิตพงษ์    โพนแพงศรี
9. นางสาวธันยพร    ป้องไทสง
10. เด็กหญิงธิญาดา    บัวละภา
11. เด็กหญิงอิทธิพร    ทองจุน
12. เด็กหญิงศศิกานต์    นารอด
13. เด็กหญิงชนาภร    แน่นอุดร
14. เด็กหญิงสุปรียา    สุวรรณ
15. เด็กหญิงอาทิตยา    ธัญญเจริญ
16. เด็กหญิงปาริชาติ    มะโหฬาร
1. นางสาวกมลชนก    โคกทอง
2. นางสาวจิรนันท์    จิตจง
3. นายชนัทนันต์    จินดาเลิศ
4. นายวชิรกฤษฎ์    วาสนา
5. นางสาวสุภาฝัน    สุพรรณ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................