งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 400
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายนครินทร์    วงศ์สุรินทร์
2. เด็กชายบดิศร    แผงแดง
3. เด็กชายรพีภัทร    สระทองแป้น
4. เด็กชายวิธิสรรค์    แก้วทอง
5. เด็กหญิงพิชญา    นิคมทัศน์
1. นายเรวัติ    หอมมาลัย
5
2 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงกมล    เมฆมะตูม
3. เด็กชายธวัชชัย    ทรพีสิงห์
4. เด็กชายฉัตรพร    แข็งการ
5. เด็กชายฉัตรพล    แข็งการ
1. นางสาวศิรินันท์    สุขสุวานนท์
2. นายเอกนรินทร์    ฉลาด
4
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายพีรชัย    บุญปั้น
2. เด็กชายวรชิต    คำปาน
3. เด็กชายวีรภัทร    อนุสกรสันต์
4. เด็กชายอิสระ    เอี่ยมท่า
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    เรืองเกษวิทย์
1. นางสาวรัตนา    อินพญา
2. นางสาวอมรรัตน์    ปัสสามาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงศริณย์พร    อู่สิน
2. เด็กหญิงกานต์รวี    เข็มเงิน
3. เด็กชายณัฐฐาพล    พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐพนธ์    เข็มทอง
5. เด็กชายจิรเมธ    บุตรตาวงษ์
1. นายจิตกร    สมาคม
2. นางภัคจิรา    สมาคม
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก บ้านไร่ 5 1. เด็กชายคชา    แซ่เอียว
2. เด็กชายนฤพล    ดอนอาจเอน
3. เด็กชายธีรเดช    ทวีสิงห์
4. เด็กชายศุภโชค    สุทน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์    พรขำ
1. นายวิษณุ    จันทหอม
2. นายสมชาย    ประเทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................