งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขยันหาทรัพย
2. เด็กหญิงปรียา    พรมน้อย
1. นางขนิษฐา    ทองพุ่ม
2. นางสาวอรอนงค์    ดีพูน
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    รัตนธรรม
2. เด็กหญิงอาภากร    อินทร์พรม
1. นางสาวกนกพร    เลิศฤทธิ์
2. นางสาวอมรรัตน์    ปัสสามาลา
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    วัดเกลี้ยวพงษ์
2. เด็กหญิงจันทกานต์    ถนอมพันธ์
1. นางสาวภัชราภรณ์    ชาวป่า
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    ทวีกสิกรรม
2. เด็กหญิงนิรชา    สมัครเขตรการ
1. นางสาวจิราพร    แก้วเทวี
2. นางสาวพชรพร    ไขแสง
5
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงคนันทินี    ภูเหม็น
2. เด็กหญิงศรันย์พร    ภูเหม็น
1. นางสาวขวัญเรือน    บำรุงชนม์
2. นางลักคณา    เข็มเพ็ชร์
6 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    เพ็งเผา
2. เด็กหญิงนงนภัส    จันทร์ฉาย
1. นายนิรัติศรัย    ธรรมศร
4
7 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร    คำครองแก้ว
2. เด็กหญิงณิชานันท์    บุญศรี
1. นางสาวกชพร    นัยน์ภัคร
2. นางบุญช่วย    จันดารา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพลอยทรัพย์    สืบจ้อน
2. เด็กหญิงวาสนา    ชินแสง
1. นางสาวนรัฐวัลล์    เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
9 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายปยุต    มดแดง
2. เด็กชายสุภาพ    จั่วเยีย
1. นางนิฎฏิญากรณ์    ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
6
10 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงนภัสสร    ประถมพาส
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ลำพึงกิจ
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
2. นางสาววิภาพร    คุปติเกษม
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงญาโณทัย    ขยันกสิกรรม
2. เด็กหญิงเกวริน    นาคสิงห์
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
2. นางสาวทศพร    แสงรื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงมาริษา    คำเรียง
2. เด็กหญิงอภิฤดี    ทองอ่อน
1. นางสาวกาญจนณัฐ    พันธุ์ไกร
2. นางสาวณัฐฐินันท์    แจ่มใส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................